Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Sjieuwe Borger: Simmer oan 'e Pikmar.

Dit is Sjieuwe Borger syn fjirde roman. Sybren Brouwer, in jonge fan 22 jier, hat in faknsjebaantsje as barman yn it pleatslike kafee. Hy hldt yn de faknsje ta yn it hs fan syn lden yn Grou, mar wennet yn Grins drt er studearret. Hy hat in freondinne, mar komt in oar famke tsjin dat er noch fan eartiids ken en drt er fereale op wurdt. It ferhaal spilet yn it Grouster tgeanslibben nder jonge lju dyt noch dwaande om t te sykjen wat se wolle yn it libben. Oan e ein nimt it ferhaal in kear en rint alles oars as je oan it begjin fan it boek tinke soene.

Sjieuwe Borger (1964) is jurist en debutearre yn 2005 mei de roman It ferrin fan de tiid, drt de ferhlding fan de haadpersoan mei syn alkoholistyske jeugdfreon sintraal yn stiet. Yn 2008 folge Genesis abbekatekantoar, in roman dyt spilet yn de wrld fan de advokatuer. It giet yn Borger syn boeken om minsken dyt yn in net alhiel noflike situaasje mei harsels konfrontearre wurde.  Yn 2015 ferskynde fan him nei Simmer oan e Pikmar wer in nije roman, Eksamenjier.
Sjieuwe Borger
Simmer oan e Pikmar
Jier fan tjefte: 2011
ISBN.EAN: 978-90-74156-00-6
Tal siden: 152
Ferkeappriis: 16,50