Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
Sjieuwe Borger Eksamenjier.

As Dario nei de grutte faknsje op skoalle weromkomt liket alles by it lde bleaun te wzen. Mar is dat wol sa? Wrom hinget Joyce sa oan Miklas. Is it omdat Dario yn Portugal bealgje moast foar syn heit, foar straf snder snoadfoan siet en gjin kontakt hawwe koe mei Joyce? Of is der wat oars? It wurdt der al net makliker op as Joyce en Dario yn de favorite hangout fan de eksamenkandidaten wurden krije en Miklas Joyce nei hs bringt. En dan geane de heit en mem fan Dario ek noch ris tinoar. Mar neat is wat it liket, want by einsluten falt foar Dario alles te plak en blykt de trageedzje syn beslach op in oar plak te krijen.
Mei de roman Eksamenjier slacht Sjieuwe Borger in nij paad yn. Hy hat in boek skreaun dat oanslt by de belibbing fan jongfolwoeksenen dyt op it punt steane it ldershs te ferlitten en drta allinnich noch it eineksamen dwaan moatte. Yn it lste skoaljier moatte se noch hiel wat ferduorje. Dingen dyt se in jier letter fan in fstn skodholjend besjen kinne, batse der dan namste hurder yn. Yn dit boek lit de skriuwer sjen dat ek de jongfolwoeksene beskikke moat oer in protte fearkrft om troch it libben hinne te bkeljen. De measten slagget dat, in inkeling moat belies jaan.

Sjieuwe Borger (1964; jurist) debutearre yn 2005 mei de roman It ferrin fan de tiid drt de ferhlding fan de hadpersoan mei syn alkoholyske jeugdfreon sintraal yn stiet. Yn 2006 folge Genesis abbekatekantoar en yn 2011 Simmer oan e Pikmar oer de studint Sybren Brouwer, dyt yn syn eardere wenplak Grou faknsjewurk docht en nderwilens besiket om syn bestean wer fuotten nder it gat te jaan neit syn ferkearing yn Grins tskuord is.

 
Bestel
 
Sjieuwe Borger
Eksamenjier
Jier fan tjefte: 2015
ISBN.EAN: 978-90-74516-16-7
Tal siden: 168
Ferkeappriis: 15,00