Bestelling op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Bartle Laverman: In echte Fries

Fan 24 jannewaris oant en mei 27 maart 2016 wie der in eksposysje yn Tresoar fan skilderijen en gedichten fan Bartle Laverman mei de titel Is der ek Fryske ferbylding? Yn dizze tjefte steane no fotos makke troch Haye Bijlstra fan de doe eksposearre skilderijen. Wiene yn Tresoar de gedichten op besite by de skilderijen, yn dizze bondel is it krekt oarsom.

Ut it gedicht in echte Fries:

mar ea
ha ik in ljipaai fn!
drom
sa pleitsje ik foar jim'
slt my
yn jimme mienskip
en neam my
ien fan s


Bartle Laverman
In echte Fries (Gedichten en skilderijen)
Jier fan tjefte: 2016
ISBN.EAN: 978-90-74516-20-4
Tal siden: 58
Ferkeappriis: 14,00